บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำ
คณะนายทหารสัญญาบัตร ยย.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 ณ ศาลาสหทัยสมาคมใน
พระบรมมหาราชวัง

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำสมาชิกชมรม ฯ
ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการ
หลวง 49 "น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ดิน" ภาย
ใต้แนวความคิด "สืบสานรักษาต่อยอด
อย่างยั่งยืน" บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
เมื่อ 10 ส.ค.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำ
กำลังพล ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวาย
พระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61
ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 10 ส.ค.61


พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้คุณ
พัทธวรรณ มีศิริ สมาชิกชมรม ฯ เป็น
ผู้แทน ฯ ร่วมพิธีมอบทุนยังชีพและทุน
การศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษประจำปี 2561 ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสร ทบ. เมื่อ 7 ส.ค.61

สมาคมแม่บ้าน ทบ.ได้มอบหมายให้ชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิงศศิธร
มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จ ฯ ไป จ.สุราษฎร์ธานี
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ. เมื่อ
29 ก.ค.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำ
คณะนายทหารสัญญาบัตร ยย.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ ศาลา
สหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และพลทหารกองประจำการ ยย.ทบ.
กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ณ ห้องอุสาพดี อาคาร
สโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ
26 ก.ค.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง นำคณะนายทหทร
สัญญาบัตรและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ฯ
ร่วมบันทึกเทปออกอากาศถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษ 86 พรรษา
ณ ททบ.5 เมื่อ 25 ก.ค.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. มอบ
หมายให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ.
เป็นผู้แทนหน่วยต้อนรับคณะชุดตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ
การตรวจสอบการบริหารงานกองทุน
ชุมชน ทบ. ประจำปี 2561
เมื่อ 13 ก.ค.61
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างขอบเขตของงาน
- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ราคากลาง
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
- ยกเลิกประกาศประกวดราคา
E-learning
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง
   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544