บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ฯ นำคณะสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ฯ ร่วมพิธีตักบาตร
เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งจัดโดย
กรุงเทพมหานคร และได้สรงน้ำ
พระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็น
ศิริมงคล ณ สวนลุมพินี กรุงเทพ ฯ
เมื่อ 13 เม.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
และ พ.อ.หญิง ศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำกำลังพล
ยย.ทบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรม "เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ 2561" เนื่องในโอกาส
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
ณ สนามหญ้าหน้า บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 11 เม.ย.61

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. และคุณ
เบ็ญญา สมบูรณ์ทรัพย์ ภริยา
รอง จก.ยย.ทบ.(2) ได้ร่วมงาน
แสดงความยินดีในโอกาสที่คู่
สมรสได้รับการโปรดเกล้า ฯ
เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น
และแสดงมุทิตาจิตแด่อดีต
นายกสมาคมฯ ณ สโมสร ทบ.
เมื่อ 9 เม.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
กำหนดให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ
ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทนในพิธี
ปิดการศึกษาหลักสูตร การควบ
คุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 30 ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ
30 มี.ค.61


พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำสมาชิก ฯ ร่วม
งานแถลงข่าวการออกสลากกาชาดของ
สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2561
เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนสภากาชาดไทย ณ ห้อง
มัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. ถ.
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำคณะสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. เข้าร่วมชม
งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
และได้เยี่ยมชมและอุดหนุน
ผลิตภัณฑ์ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า กรุงเทพ ฯ

สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมาย
ให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะ
แม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จ ฯ พระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ฯ
ไป จ.นครสวรรค์ ณ ท่าอากาศยาน
บก.ทอ. เมื่อ 6 มี.ค.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงิน
สงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ.
(ยย.ทบ.) ณ ห้องรับรอง
บก.ยย.ทบ. เมื่อ 26 ก.พ.61
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประํธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล
ยย.ทบ. เข้ารับการอบรมการดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุม
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รพ.พระมงกุฏเกล้า ซึ่งจัดโดย
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ร่วมกับ
กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ
16 ก.พ.61

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ

E-learning
 
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
     
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
แบบอาคารที่ปรับปรุงใหม่
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544