บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. พร้อมด้วย ผอ.กผค.ยย.ทบ.,
หก.กบร.ยย.ทบ., หน.ผกพ.กผค.ฯ และผู้แทน
ผพบ.กบร.ฯ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเงิน
สงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกำลังพล ยย.ทบ. ณ สำนักงานชุมชน
ยย.ทบ. เมื่อ 6 มิ.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำกำลังพล
ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่ง
ชาติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้
ให้แผ่นดิน ณ สนามหญ้าหน้า บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 1 มิ.ย.61ยย.ทบ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและร่วมทำ
กิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานของ
ยย.ทบ. ในห้วงวันที่ 13 - 14 และ
23 - 24 พ.ค.61 ณ สถานพักฟื้นและ
พักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์)
อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. มอบหมาย
ให้ พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รอง จก.ยย.ทบ.(2)
เป็นประธานในการอบรมโปรแกรมระบบติดตาม
สถานะการทำงานของ ยย.ทบ. (WPT) ให้แก่
กำลังพล ยย.ทบ. ณ ห้องอุสาพดี อาคาร
สโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 21 พ.ค.61


สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิงศศิธร
มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
นำคณะแม่บ้าน ฯ รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ
กลับจาก จ.สุราษฎร์ธานี ณ ท่าอากาศยาน
บก.ทอ. เมื่อ 18 พ.ค.61

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้
คุณธิดารัตน์ วัยวุฒิ และคุณวิภาพรรณ
ไสยสมบัติ ร่วมพิธีเปิดและรับการอบรม
"โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน
สร้างงานแก่ครอบครัวกำลังพล ทบ.
ที่ทุพพลภาพในความดูแลของสมาคม
แม่บ้าน ทบ." เมื่อ 17 พ.ค.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
นำข้าราชการ ยย.ทบ. เข้ารับการ
อบรมในหัวข้อเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย
วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
(หลักสูตรหลักประจำ) รุ่นที่ 1/61
"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องอุสาพดี
อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 11 พ.ค.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2561
ให้แก่บุตรของกำลังพล ยย.ทบ. ณ
ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ
ยย.ทบ. เมื่อ 10 พ.ค.61สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ฯ นำคณะสมาชิก ฯ
ร่วมงาน "น้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา ฯ แก้วกัลยาของ
แผ่นดิน" ณ ห้องประชุมชั้น 3
ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์
กรุงเทพ ฯ เมื่อ 4 พ.ค.61
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างขอบเขตของงาน
- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ราคากลาง
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
- ยกเลิกประกาศประกวดราคา
E-learning
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง
   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
แบบอาคารที่ปรับปรุงใหม่
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544